نفر اول نظرسنجی مردمی پویش مادرانه-امیرمهدی خدادی دانش آموز عزیز پایه دهم

نفر برگزیده دومین دوره مسابقه لباهنگ-آبان ماه ۱۳۹۹

زندگی‌نامه حکیم ابوالقاسم فردوسی و آشنایی با کتاب شاهنامه