راهنمای علمی و کاربردی برای رهایی از اهمال کاری و تنبلی تا رسیدن به موفقیت نوشته پیام بهرام پور

موقعیت کنونی، 🚨تهدید🚨 یا 🚀فرصت🚀؟ ⌛️زمانی که در اختیار داریم را چگونه مدیریت کنیم؟ 📢آقای حدادی،روانشناس و مسئول واحد مشاوره دبیرستان سلام همت در ۲۴۸ثانیه پاسخ میدهد.

با 🏚کرونا🏚 یا 🏠بی کرونا🏠 انتخاب همیشه با ماست… ⌛️چگونه در 🕕زمان های خاص🕕 انتخاب خاص داشته باشیم؟ 📢آقای دکتر اشرف،روانشناس در ۳۵۰ثانیه پاسخ میدهد.

❄️زمستون❄️ فصل منه… چگونه در زمان های 🚨بحرانی🚨 🛫پیشرفت🛫 کنیم؟ 📢آقای پیام بهرام پور،مدرس مهارت های زندگی در ۱۹۰ثانیه پاسخ میدهد.

بسته مشاوره ای نامه ای به خدا

بسته مشاوره ای زندگی