موقعیت کنونی، 🚨تهدید🚨 یا 🚀فرصت🚀؟ ⌛️زمانی که در اختیار داریم را چگونه مدیریت کنیم؟ 📢آقای حدادی،روانشناس و مسئول واحد مشاوره دبیرستان سلام همت در ۲۴۸ثانیه پاسخ میدهد.

با 🏚کرونا🏚 یا 🏠بی کرونا🏠 انتخاب همیشه با ماست… ⌛️چگونه در 🕕زمان های خاص🕕 انتخاب خاص داشته باشیم؟ 📢آقای دکتر اشرف،روانشناس در ۳۵۰ثانیه پاسخ میدهد.

❄️زمستون❄️ فصل منه… چگونه در زمان های 🚨بحرانی🚨 🛫پیشرفت🛫 کنیم؟ 📢آقای پیام بهرام پور،مدرس مهارت های زندگی در ۱۹۰ثانیه پاسخ میدهد.

بسته مشاوره ای نامه ای به خدا

بسته مشاوره ای زندگی

باورش كنيد تا بتواند

رسیدن به یک هویت سالم و موفق، فرایندی است که از آغاز نوجوانی تا سال‌های پس از نوجوانی می‌تواند ادامه یابد، نوجوان باید یاد بگیرد که خویشتن پنداری خود را بر اساس ساختار و کارکرد بدن در حال تغییر خود در این دوره و نیز روابط جدید خود را با همسالان و بزرگ‌سالان از نو، […]