سه شنبه ۷ بهمن ماه ۹۹-آیین تقدیر از مدال آوران المپیادکشوری سال ۹۹

فاز اول بررسی تجهیزات هوشمند مدرسه …….

پنج شنبه 10 مهرماه 99-اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان

جمعـــــه 13 تیرمــــاه 1399-جلسه توجیهی آنلاین ویژه آغاز پایگاه تابستانی سال تحصیلی 1399-1400

دوشنبه 2 تیرماه 99-اهدای کارنامه پایانی سال تحصیلی 99-98 به دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم