جمعـــــه ۱۳ تیرمــــاه ۱۳۹۹-جلسه توجیهی آنلاین ویژه آغاز پایگاه تابستانی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

دوشنبه ۲ تیرماه ۹۹-اهدای کارنامه پایانی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ به دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم

نفرات برتر آزمون مدارس برتر ایران شماره ۲

اسکیپ روم مجتمع کوروش ویژه دانش آموزان پایه دهم

آغاز اردوی مطالعاتی با حضور داوطلبانه عزیزان پایه یازدهم جهت آمادگی برای ازمون جامع شماره۲