حضور مدیریت دبیرستان در محل اردوگاه کمال پایه دوازدهم و بیان نکات مشاوره ای…

آماده سازی اردوگاه برای اردو درسی نوروز

جلسه مهم تبیین برنامه های اردوی ۱۱۰روزه

آماده سازی کلاسها برای اردو درسی پایه دوازدهم

دومین جلسه اولیاء پایه دوازدهم

اولین اردو تفریحی و ورزشی پایه دوازدهم ۱۳۹۷