آزمون پایان ترم هندسه پایه دهم-سال تحصیلی ۹۶-۹۵

آزمون پایان ترم زیست پایه دهم-سال تحصیلی ۹۶-۹۵

آزمون پایان ترم عربی پایه دهم-سال تحصیلی ۹۶-۹۵

آزمون پایان ترم ادبیات پایه دهم-سال تحصیلی ۹۶-۹۵

آزمون پایان ترم ریاضی پایه دهم-سال تحصیلی ۹۶-۹۵

آزمون پایان ترم شیمی پایه دهم-سال تحصیلی ۹۶-۹۵

آزمون پایان ترم دین و زندگی پایه دهم-سال تحصیلی ۹۶-۹۵

آزمون نیمسال اول زبان پایه دهم-سال تحصیلی ۹۶-۹۵

آزمون نیمسال اول عربی پایه دهم-سال تحصیلی ۹۶-۹۵

آزمون نیمسال اول شیمی پایه دهم-سال تحصیلی ۹۶-۹۵