دومین جلسه اولیاء پایه دوازدهم

اولین جلسه اولیاء پایه یازدهم

اولین جلسه اولیاء پایه دهم ۹ مهر ماه ۱۳۹۷

آغاز سال تحصیلی ۹۸ – ۹۷ (پایه یازدهم)

آغاز سال تحصیلی ۹۸ – ۹۷ (پایه یازدهم)

آغاز سال تحصیلی ۹۸ – ۹۷ پایه دهم

اولین اردو تفریحی و ورزشی پایه دوازدهم ۱۳۹۷

اردو سورتمه و سافاری

آخرین روز از پایگاه تابستانی دبیرستان سلام شهید همت سال تحصیلی ۱۳۹۷