فاز اول بررسی تجهیزات هوشمند مدرسه …….

نفرات برتر دبیرستان سلام همت در کنکور سال ۱۳۹۵

نفرات برتر دبیرستان سلام همت در کنکور سال ۱۳۹۳