نفرات برتر دبیرستان سلام همت در کنکور سال ۱۳۹۵

نفرات برتر دبیرستان سلام همت در کنکور سال ۱۳۹۴

نفرات برتر دبیرستان سلام همت در کنکور سال ۱۳۹۳

نفرات برتر دبیرستان سلام همت در کنکور سال ۱۳۹۲