سفیر دبیرستان همت در المپیاد جهانی ریاضی کلمبیا

افتخار آفرینی دانش آموزان سلام همت در مسابقات سلام کاپ

کسب رتبه اول آزمون جامع مدارس برتر توسط دانش آموز سید سینا نبوی