اولین اردو تفریحی و ورزشی پایه دوازدهم ۱۳۹۷

اردو سورتمه و سافاری

آخرین روز از پایگاه تابستانی دبیرستان سلام شهید همت سال تحصیلی ۱۳۹۷