عکس یادگاری شرکت کنند گان پایه دوازدهم تجربی در اردوی دی ماه

عکس یادگاری شرکت کنند گان پایه دوازدهم ریاضی در اردوی دی ماه

آخرین تلاشهای دانش آموزان پایه دوازدهم در اردو درسی