مقام سومی تیم فوتبال دبیرستان

نفر اول شطرنج انفردی حسین بصیرزاده

بازدید از نمایشگاه دستاوردهای دفاعی اقتدار ۴۰ برای عزیزان پایه دهم