بازدید از نمایشگاه دستاوردهای دفاعی اقتدار ۴۰ برای عزیزان پایه دهم