آغاز اردوی درسی داوطلبانه عزیزان پایه دهم و یازدهم تا ساعت ۲۰