اولین نشست صمیمانه مدیریت و مسئولین دبیرستان با اولیا محترم پایه نهم …