ادامه کلاس های آزمون ورودی دبیرستان سلام

چهارمین نشست اولیا محترم متقاضی ورود به دبیرستان سلام همت