دومین جلسه مدیریت دبیرستان با دانش آموزان فرهیخته پایه دهم

آیین تقدیر نمادین دانش آموزان از معلمین عزیز