اردوی ویژه برگزیدگان علمی و فرهنگی سال تحصیلی ۹۸_۹۷