اردوی شماره ۵ ویژه دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم چهارشنبه ۱۶ مرداد ۹۸ سالن ورزشی چند منظوره