تقدیر از دانش آموز عزیز آقای امیرمحمد کریمی دارنده مدال نقره المپیاد کشوری ریاضی