جشنواره خیریه غذا دبیرستان سلام شهید همت با همراهی دانش‌آموزان و واحد فرهنگی دبیرستان برگزار گردید.

سود حاصل از فروش این جشنواره خیریه به همراه کمکهای نقدی و غیر نقدی جمع‌آوری شده در طرح سفره‌ی مهر به کودکان کار اهدا می‌گردد.