آزمون ورودی دبیرستان‌های دوره دوم سلام؛ چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت برگزار مي‌شود.

كارت الكترونيكى ورود به جلسه از امروز توزيع مي‌شود.