برگزاری صبحگاه مدرسه هرهفته شنبه در پایگاه تابستانی 1400

-قرائت قران

-ارئه برنامه های پیش رو …..