❄️زمستون❄️ فصل منه…

چگونه در زمان های 🚨بحرانی🚨
🛫پیشرفت🛫 کنیم؟

📢آقای پیام بهرام پور،مدرس مهارت های زندگی در ۱۹۰ثانیه پاسخ میدهد.