با 🏚کرونا🏚 یا 🏠بی کرونا🏠
انتخاب همیشه با ماست…

⌛️چگونه در 🕕زمان های خاص🕕
انتخاب خاص داشته باشیم؟

📢آقای دکتر اشرف،روانشناس در ۳۵۰ثانیه پاسخ میدهد.