موقعیت کنونی،
🚨تهدید🚨 یا 🚀فرصت🚀؟

⌛️زمانی که در اختیار داریم را چگونه مدیریت کنیم؟

📢آقای حدادی،روانشناس و مسئول واحد مشاوره دبیرستان سلام همت در ۲۴۸ثانیه پاسخ میدهد.