پایگاه تابستانی سلام همت درتاریخ 19 تیرماه 1400 با قدرت آغاز گردید.

برنامه های آموزشی برنامه های فرهنگی وبرنامه های پژوهشی و برنامه های بومی مدرسه همانند برگزاری مراسم جشن محرم و……دراین مدرسه برگزار می شود.