مدال نقره جهانی المپیاد فیزیک توسط آقای دانیال حسین تبار

کسب مدال نقره مسابقات جهانی فیزیک توسط دانش آموز سخت کوش پایه دوازدهم دبیرستان سلام همت آقای دانیال حسین تبار- تابستان ۱۴۰۱

مدال جهانی

مدال جهانی المپیاد
رئیس جمهور