معاونت فرهنگی دبیرستان سلام همت برآن است تا با هدف ایجاد فضای صمیمی و با نشاط در محیط آموزش، زمینه رشد معنوی و علمی فرزندان ایران زمین را فراهم آورد.

امروز دیگر آن روزهایی نیست که در مدرسه تنها حساب و کتاب به دانش آموز بیاموزیم؛ امروز باید الفبای زندگی را هم به دانش‌آموزان آموخت. در حقیقت شرایط فعلی ایجاب می‌کند تا با اتخاذ شیوه‌های صحیح تربیتی، فرزندان جامعه را در مسیر درستی قرار دهیم.

مدرسه سلام همت برای تربیت شهروند سالم سعی بر این دارد ابتدا  حس انگیزه و دغدغه را در بین دانش آموزان تقویت کرده و سپس مربی با دانش آموز مثل دوست رفتار کند اما دوستی که حد و مرزها را نگه می دارد. با این اقدام دانش آموز یاد می گیرد که چه رفتارهایی را باید از خود بروز داده و چه رفتاری را نباید در اجتماع و یا برخورد با دیگران از خود نشان دهد.

سلام همت برای تربیت صحیح دانش آموزان حس اعتماد را هم در آنها پرورش داده و سپس محیط را صرفاً تبدیل به محیط درس نمی‌کند یعنی باید بطور مثال کلاس هم همانند زنگ پرورشی اداره شده و بایدها و نبایدها، هنجارها و ناهنجاری‌ها به دانش آموز آموخته شود. در سلام همت دانش آموز باید اجازه داشته باشد که دغدغه ها و دل نگرانی های خود و مدرسه را برای مربی و مسولین تعریف کرده و از آنها کمک بخواهند.

نکته‌ای که در این ارتباط بوجود می‌آید اینست که وقتی حس اعتماد بین دانش آموز و مربی برقرار شود، آنگاه مربی می تواند تمام اصول رفتاری و تربیتی را به شکلی صحیح به خورد دانش آموز دهد به طوری که این اصول تا همیشه در ذهن او ماندگار شود.

بی تردید لازمه تصحیح رفتارهای نادرست دانش آموز تفسیر کردن خوبی ها و یا زشتی هاست، مربیان در سلام همت برآن هستند که در هنگام اشتباه دانش آموز به جای دعوا با خوش خلقی با وی رفتار کنند، آنگاه دانش آموز هم یاد می گیرد که در زمان اشتباه دیگران به جای مشاجره، اصل منطق و آرامش را در پیش بگیرد.

از سوی دیگر در مدرسه ممکن است تعدادی دانش آموز ناآرام وجود داشته باشد که بخواهند نظم مدرسه و کلاس را برهم بزنند، اما ما با چنین دانش آموزانی برخوردی تندی نخواهیم داشت بلکه بر ما ضرورت دارد تا مربی با گفت وگو، تعامل و تفسیر رفتارهای ناپسند مانع ادامه رفتارهای بد و نامناسب از سوی دانش آموزان شود.

در سلام همت کادر آموزشی و فرهنگی متکلم الوحده نبوده و دانش آموزان در عموم فعالیت های مدرسه مشارکت و نظراتشان محترم شمارده می‌شود و نسبت به او انعطاف پذیر می‌باشیم و او را تشویق می‌کنیم.

سلام همت به این اصل اعتقاد دارد که هریک از دانش آموزان نسبت به دیگری تفاوت های زیادی به لحاظ فردی و شخصیتی دارند بنابراین باید با هر یک از دانش آموزان مطابق با روحیه اش رفتار کرده و  متناسب با ظرفیت و توان دانش آموز از وی مسائل فرهنگی و آموزشی را بخواهد.

بدون شک با توجه به این راهکار در سلام همت می توان شاهد تربیت صحیح دانش آموزانمان باشیم و آینده روشنی را برای آنها رغم بزنیم و این عملکرد صحیح تربیتی نیز منجربه تحقق شعار مدرسه با عنوان <هر دانش آموز یک آینده ساز> گردید.

معاونت فرهنگی دبیرستان سلام شهید همت

علی شاطرانی