برگزاری اولین جلسه مشاوره با اولیا دانش آموزان پایه هشتم

اولین جلسه مشاوره با اولیای محترم دانش آموزان پایه نهم

اولین جلسه مشاوره با اولیای محترم دانش آموزان پایه هفتم

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸