درخشش دانش آموزان دبیرستان دوره اول سلام(شهیدهمت)در آزمون مدارس برتر

کسب رتبه “ اول “در دروس اختصاصی آزمون مدارس برتر
توسط دانش آموز شهریار گودرزی پایه نهم

کسب رتبه “ ششم “ در دروس اختصاصی آزمون مدارس برتر
توسط دانش آموز طاها رواقی
پایه هشتم

کسب ۱۵رتبه دورقمی توسط دانش آموزان عزیز پایه های هفتم،هشتم و نهم
سلام شهیدهمت
در آزمون مدارس برتر

کسب ۱۴رتبه زیر۲۰۰ توسط دانش آموزان عزیز پایه های هفتم،هشتم و نهم
سلام شهیدهمت
در آزمون مدارس برتر

این افتخارآفرینی را به دانش آموزان وخانواده بزرگ سلام شهیدهمت ومدیر محترم وکادر آموزشی ومعاونین و دبیران عزیز تبریک میگوییم