مسؤول پایه هفتم

جناب آقای امیر محرابی

سوابق و تحصیلات :

دراری مدرک کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک

مسئول پایه سوم راهنمایی مدرسه راهنمایی مصباح سال تحصیلی ۸۹-۸۸

معاونت آموزشی مدرسه راهنمایی مصباح سال تحصیلی۹۱-۸۹

معاون آموزشی و اجرایی مدرسه هادیانسال تحصیلی ۹۳-۹۱

 مسئول پایه  اول و دوم دبیرستان موحد سال تحصیلی ۹۵-۹۳

مسئول پایه سال دهم  و یازدهم دبیرستان قلم سال تحصیلی ۹۷-۹۵