/
اولین روز تحصیلی سال جدید ۱۴۰۰ کنارهم / رو به جلو ، پر قدرت تر از هم…