معاونت IT و پژوهشی

جناب آقای سامان سیاح

سوابق و تحصیلات :

لیسانس برق-قدرت

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات(ITM)

شش سال سابقه ی فعالیت در مدارس مختلف به عنوان

معاون IT  و پژوهشی

مدرس علوم رایانه ای و فناوری اطلاعات