معاونت فرهنگی

جناب آقای مسعود یوسفی

سوابق و تحصیلات :

لیسانس آهنگسازی حرفه ای موسیقی

۷سال سابقه معاونت فرهنگی و مسئول هنری
مدارس سلام و مدارس برتر استان

مدرس نوازندگی پیانو