پنجمین اردوی تابستانی دبستان سلام همت

اولین جلسه اولیا و مربیان سال تحصیلی ۹۹-۹۸

اردوی تماشای تئاتر «عموی عجیب بزرگ کوچک من»

چهارمین اردوی پایگاه تابستانی دبستان سلام

اردوی شهربازی ژوپیتر- ۳۰ تیر ۹۸

وسایل مورد نیاز پایه های دوم تا ششم