پنجمین اردوی تابستانی دبستان سلام همت

اردوی تماشای تئاتر «عموی عجیب بزرگ کوچک من»

چهارمین اردوی پایگاه تابستانی دبستان سلام

اردوی شهربازی ژوپیتر- ۳۰ تیر ۹۸

برگزاری جشنواره اسوه حسنه در دبستان سلام همت

معرفی دبستان و پیش دبستان سلام همت