در کارگاه مهارت های زندگی دانش آموزان با دو مفهوم ارزشی دیگر، با عنوان احترام و شادی آشنا شدند.