با سلام

پایه اول:

ساخت اشکال سه بعدی
شناخت ابزار و ساخت ربات های ثابت و متحرک

پایه دوم:

پایه سوم:

آموزش هویه کاری و تکمیل ربات

پایه چهارم:

شناخت قطعات الکترونیکی (مقاومت ،دیود،خازن و…)
هویه کاری

پایه پنجم:

برشکاری (اره کاری )
تکمیل بدنه ربات

پایه ششم:

شروع ساخت ربات ربوسنسور و تکمیل بدنه آن
هویه کاری و شناخت قطعات الکترونیکی