جلسه انجمن شورای مدرسه با حضور نمایندگان اولیای مدرسه و نمایندگان دبستان سلام همت روز یکشنبه ۱۲ بهمن ماه برگزار گردید.
در این جلسه درباره مسائل سال جاری، موارد آموزشی، پرورشی و … بحث شد و نمایندگان در قالب کمیته های مختلف پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح کردند.