کسب مقام سومی تیم ورزشهای بومی محلی دبستان سلام همت در سطح منطقه در رشته هفت سنگ:
رامتین گردانی نژاد
پارسا قاسمی
هیربد رشیدی
و محمدطه قربانزاده

اعضای این تیم را تشکیل می دادند که با مربیگری جناب آقای امیرحسین نداف نایل به کسب این مقام شدند.