✍آیا قلم را بد به دست گرفتن ، صرفاً می تواند عامل بدخطی دانش آموز شود؟

حتما تصاویر قابل تامل پایین مطلب را مشاهده نمایید.

یکی از مسائلی که اکثر والدین به آن معترض هستند این است که فرزندشان قلم را بد به دست می گیرد و لذا علت بدخطی کودک را فقط همین مسئله می دانند. دانش آموز یا فرد نگارنده می بایست درهنگام نوشتن به قلم وکاغذ مسلط باشد و این تسلط در هرفردی متفاوت است و فاقد قانون ثابتی می باشد.

تصاویر بالا، دانش آموزان چپ دستی رانشان می دهد که قلم را کاملاً غیر اصولی به دست می گیرند اما می بینیم که دست خط بسیار زیبایی را دارند.

لازم به توضیح است؛ روش صحیحِ قلم به دست گرفتن در این مورد مردود نمی باشد؛ اما ازطرفی هم نیاز نیست دانش آموز را تحت فشار قرار دهیم که حتماً باید قلم را درست به دست بگیرد و این برخورد فرد را فقط ازنوشتن بیزار میکند. مگر اینکه قبل از ورود به مدرسه(قبل از هفت سالگی و دوران پیش دبستان) در مورد شیوه ی به دست گرفتن قلم باآن تمرین شود.

مربی خوشنویسی دبستان- آقای مسلم گلکار