تاثیر ماهیت انقلابیان بر ضعف دستگاه سرکوب رژیم شاه

تاثیر ماهیت انقلابیان بر ضعف دستگاه سرکوب رژیم شاه