افتخار آفرینان کنکور ۹۹-دانش آموزان دوره پنجم سلام همت و دانشجویان نو ورود برترین دانشگاه های ایران

افتخار آفرینان کنکور ۹۸-دانش آموزان دوره چهارم سلام همت

نفرات برتر دبیرستان سلام همت در کنکور سال ۱۳۹۵

نفرات برتر دبیرستان سلام همت در کنکور سال ۱۳۹۴

نفرات برتر دبیرستان سلام همت در کنکور سال ۱۳۹۳