کسب رتبه اول آزمون جامع مدارس برتر توسط دانش آموز سید سینا نبوی