برگزاری صبحگاه مدرسه هرهفته شنبه در پایگاه تابستانی ۱۴۰۰

-قرائت قران

-ارئه برنامه های پیش رو …..