آزمون جامع شماره ۴ -دوازدهم

افتخارآفرینان دبیرستان سلام همت در دهمین جشنواره اسوه حسنه۱۴۰۱

مدال المپیاد ریاضی

مدال برنز کشوری المپیاد ریاضی

مدال جهانی المپیاد

مدال نقره جهانی المپیاد فیزیک