هدایای نوروزی دانش آموزان عزیز دبیرستان دوره اول سلام همت کنار هفت سین

افتخار آفرینان دبیرستان سلام در آزمون جامع تستی مدارس برتر

تصاویری از مشاوره آنلاین در پایه هشتم و بررسی روند تحصیلی دانش آموزان

برگزاری اولین جلسه مشاوره با اولیا دانش آموزان پایه هشتم

کسب مقام استاد فیده توسط جناب آقای ماهان نیازی