برگزاری کار گاه پژوهش کار آفرینی

یک کارآفرین، برای شروع بیش از هر چیز نیازمند یادگیری مهارت‌های عملی کارآفرینی است. مهارت‌هایی که شامل فوت و فن‌های ظریفی هستند که تنها از دل تجربه‌ کسب شده‌اند.  مدرسه  با تاکید بر این مهارت‌ها راه عملی شروع یا گسترش کسب و کار را به دانش آموزان  نشان می‌دهد