سالن های ورزشی

یکی از برنامه های پایگاه تابستانی ایجاد نشاط ، تعامل گروهی ،ایجاد انگیزه ورزش و برانگیختن شور و نشاط دانش آموزان در تابستان بود. که با انتخاب سالن ورزشی مناسب ،زمین چمن و استخر ، این اتفاق خوب در پایگاه برای دانش آموزان ایجاد شد.

برنامه سالن و چمن فوتبال به صورت یک هفته درمیان و استخر بزرگ غدیر برای تمامی دانش آموزان هر هفته روزهای دوشنبه برگزار می شد.