مباحث تئوری شامل:
شناخت انواع سازه ها
طراحی سازه های فشاری
نحوه محاسبه ی وزن سازه
مبحث عملی :
ساخت سازه فشاری ۳طبقه