شناخت انواع سازه(گرایش ها، شکل ظاهری،کاربرد و….)
محاسبه ی وزن سازه
آموزش نرم افزار  اتوکد شامل ۶دستور
و تحویل خروجی مطالب در قالب تکلیف،،. در پایان دوره